MENU

Shipping policy

Levering en verzendkost

Na het ontvangen van de betaling garanderen wij een verzending binnen de 10 dagen. Alle prijzen (zie terms and conditions) weergegeven op de website zijn inclusief BTW en inclusief transport- of verzekeringskosten, exclusief eventuele invoer- of uitvoerrechten. 

De vermelde leveringsvoorwaarden worden slechts ter informatie gegeven en zijn niet bindend. De producten worden geleverd op het adres dat op de Bestelling is aangegeven. Ledsreact is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van de KLANT bij het verstrekken van deze informatie en de eventuele extra kosten die hieruit kunnen voortvloeien. Indien de KLANT opteert voor levering op een afhaalpunt of in een winkel, is de KLANT verantwoordelijk voor de opslag en behandeling van de goederen.

Ledsreact of een door hem aangestelde vervoerder heeft het recht om een bewijs van identificatie van de KLANT te vragen alvorens een Product te leveren. Geen vergoeding is verschuldigd indien de levering is volbracht aan een derde partij aangewezen door de klant of indien redelijkerwijs kon worden verwacht dat de ontvangende partij daartoe gemachtigd was door de KLANT. De eigendomsoverdracht vindt plaats na levering en volledige betaling door de klant. De KLANT zal de hoeveelheid geleverde goederen, zichtbare gebreken aan de verpakking of het geleverde product melden binnen de twee (2) werkdagen na ontvangst van de levering via het e-mail adres contact@ledsreact.com.

Retourneren

Retours dienen steeds door de Klant online worden aangevraagd per mail via contact@ledsreact.com.  
Voor alle retours van Producten gelden de volgende voorwaarden:

Ledsreact behoudt zich het recht voor de genomen beslissing met betrekking tot de retour te herroepen indien moest blijken dat niet aan de voorwaarden is voldaan.

____________________________

 

Delivery and shipping costs

Upon receipt of payment, we guarantee shipment within 10 days. All prices (see terms and conditions) displayed on the website include VAT and include transport or insurance costs, excluding any import or export duties.

The stated delivery terms are given for information purposes only and are not binding. Products will be delivered to the address indicated on the Order. Ledsreact shall not be liable for any errors made by the CLIENT in providing this information and any additional costs that may result. If the CLIENT opts for delivery at a collection point or store, the CLIENT is responsible for the storage and handling of the goods.

Ledsreact or a carrier appointed by them has the right to request proof of identification from the CLIENT before delivering a Product. No compensation shall be due if the delivery is accomplished to a third party designated by the customer or if it could reasonably be expected that the receiving party was authorized to do so by the CLIENT. Transfer of ownership shall take place upon delivery and full payment by the customer. The CLIENT shall report the quantity of goods delivered, visible defects in the packaging or the product delivered within two (2) business days of receipt of the delivery via the email address contact@ledsreact.com.

Returns

Returns must always be requested by the CLIENT online by email at contact@ledsreact.com.
For all returns of Products the following conditions apply:

Ledsreact reserves the right to revoke the decision concerning the return if it appears that the conditions have not been met.