MENU

Terms & Conditions

*** ENGLISH VERSION BELOW ***

Definities en toepasselijkheid van de algemene verkoopsvoorwaarden Ledsreact: Belgische BV met maatschappelijke zetel te Veldstraat 40, 8560 Wevelgem, met BTW BE 0648.823.991, RPR Gent, afdeling Kortrijk, contact@ledsreact.com.

Artikel 1 - Algemeen 

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop van producten (‘Producten’) door Ledsreact, ongeacht de manier waarop de bestelling werd overgemaakt.
Door het plaatsen van een bestelling (‘Bestelling’) via de e-shop of op onze website (https://www.ledsreact.com) of enig ander erkend kanaal erkent de koper (‘Klant’) deze Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en zonder voorbehoud aanvaard.
Deze Voorwaarden hebben voorrang op de eventuele koopcondities van de Klant, dewelke hierbij uitdrukkelijk worden uitgesloten.
De nietigheid van een clausule van deze Voorwaarden of haar strijdigheid met de openbare orde dan wel bepalingen van dwingend recht zal zonder gevolg blijven voor de geldigheid en toepasselijkheid van de overige clausules.
Ledsreact kan op elk ogenblik de huidige Voorwaarden wijzigen mits kennisgeving aan de Klant. Bij afwezigheid van verzet binnen de vijftien (15) kalenderdagen wordt de Klant geacht de wijzigingen integraal en op onherroepelijke wijze te hebben aanvaard..

Artikel 2 – Prijs

PRIJS, FACTUUR, BETALING

Alle prijzen weergegeven op de website zijn inclusief BTW en inclusief transport- of verzekeringskosten, exclusief eventuele invoer- of uitvoerrechten. Deze laatste zijn de verantwoordelijkheid van de KLANT. Prijzen worden automatisch aangepast naar prijzen zonder btw indien de koper voldoet aan de voorwaarden om zonder BTW aan te kopen. Hieronder verstaan zoals intracommunautaire leveringen, leveringen buiten de EU. Indien de klant de aankoop volbrengt onder deze BTW vrijstelling verklaard hij dat hij aan alle voorwaarden voldoet om de vrijstelling van de btw te verkrijgen. Indien de koper hierop inbreuk maakt kan Ledsreact de volgende de wet bepaalde BTW vergoeden op de koper. 

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden

De online betalingen voor de Producten worden afgehandeld en verwerkt door onze externe betalingsprovider Stripe. De Producten kunnen worden betaald met een creditcard via onze webwinkel op de website. De Klant machtigt uitdrukkelijk Ledsreact om de verschuldigde kosten eenmalig bij de Klant in rekening te brengen met behulp van de door u verstrekte betaalgegevens. Alle betalingsinformatie wordt verwerkt, opgeslagen en beveiligd door onze externe betalingsprovider Stripe.
Ledsreact bewaart geen betalingsinformatie.

Ledsreact kan voorafgaand aan uw aankoop een pre-autorisatie van uw creditaccount aanvragen om de geldigheid van de creditcard en het benodigde krediet te verifiëren om uw aankoop te dekken.

Voor alle andere betalingen aan Ledsreact dient de Klant de vergoedingen zoals uiteengezet in dit bestelformulier zonder verrekening of aftrek te betalen, in Amerikaanse dollars voor de Amerika's of Euro voor alle andere landen, op of voor de hierin gespecificeerde vervaldatum. Indien de Klant verzuimt om tijdig enige betaling te verrichten, kan Ledsreact BV rente in rekening brengen over het achterstallige bedrag tegen een tarief van 7%. Bovendien dient de Klant Ledsreact BV te vergoeden voor alle kosten die zijn gemaakt bij het innen van achterstallige betalingen of rente, inclusief advocatenkosten, gerechtskosten en incassokosten. Alle vergoedingen en andere bedragen die door de Klant krachtens deze overeenkomst verschuldigd zijn, zijn exclusief belastingen en soortgelijke heffingen.

De Klant is verantwoordelijk voor alle verkoop-, gebruik- en accijnzen, en alle andere soortgelijke belastingen, heffingen en kosten die door een federale, staats- of lokale overheids- of regelgevende autoriteit worden opgelegd op de bedragen die door de Klant krachtens deze overeenkomst verschuldigd zijn, met uitzondering van belastingen die worden geheven over het inkomen van Ledsreact BV.

Artikel 4 – Ontbinding 

Ongeacht hetgeen bepaald in artikel 4 van deze Voorwaarden, wanneer de Klant zijn contractuele verplichtingen niet naleeft zoals, bij wijze van voorbeeld, bij niet-betaling, kan Ledsreact de verkoop verbreken. De Producten dienen binnen de 48 uur teruggegeven te worden.

Artikel 5 – Levering 

De vermelde leveringsvoorwaarden worden slechts ter informatie gegeven en zijn niet bindend. De producten worden geleverd op het adres dat op de Bestelling is aangegeven. Ledsreact is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van de KLANT bij het verstrekken van deze informatie en de eventuele extra kosten die hieruit kunnen voortvloeien. Indien de KLANT opteert voor levering op een afhaalpunt of in een winkel, is de KLANT verantwoordelijk voor de opslag en behandeling van de goederen.

Ledsreact of een door hem aangestelde vervoerder heeft het recht om een bewijs van identificatie van de KLANT te vragen alvorens een Product te leveren. Geen vergoeding is verschuldigd indien de levering is volbracht aan een derde partij aangewezen door de klant of indien redelijkerwijs kon worden verwacht dat de ontvangende partij daartoe gemachtigd was door de KLANT. De eigendomsoverdracht vindt plaats na levering en volledige betaling door de klant. De KLANT zal de hoeveelheid geleverde goederen, zichtbare gebreken aan de verpakking of het geleverde product melden binnen de twee (2) werkdagen na ontvangst van de levering via het e-mail adres contact@ledsreact.com

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 Indien de Klant een consument is in de zin van het Wetboek Economische Recht (hierna “Klant-Consument”) beschikt de Klant-Consument over een wettelijk herroepingsrecht waarin de Klant-Consument binnen 14 dagen na ontvangst van de Producten zich kan herroepen. De Klant-Consument dient binnen deze termijn een herroepingsformulier of een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de koop blijkt op te sturen naar contact@ledsreact.be. De Klant-Consument dient de Producten vervolgens terug te zenden naar het volgende adres: Ledsreact BV Veldstraat 40, 8560 Wevelgem (België)

De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Klant-Consument. Na ontvangst van de Producten zal Ledsreact het volledig betaalde bedrag terugstorten op de opgegeven kredietrekening van de Klant-Consument via onze externe betalingsaanbieder.  

De Klant-Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het behandelen van de Producten dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de Producten vast te stellen.

Artikel 7 – Eigendom

Onverminderd het voorgaande blijven de geleverde Producten eigendom van Ledsreact tot algehele vereffening van de factuur. Ledsreact behoudt zich het recht voor Producten die nog niet volledig zijn betaald terug te vorderen bij de persoon waar deze Producten zich bevonden. 

Uitvoering van nieuwe Bestellingen mogen eventueel gestaakt worden wanneer vorige leveringen nog niet betaald werden.

Vanaf de dag van de levering is de koper verantwoordelijk voor de goede staat van de Producten.

Artikel 8 – Retourneren  

Retouren moeten door de klant online worden aangevraagd via e-mail op contact@ledsreact.com binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling, volgens het aangegeven retourproces dat is opgesteld door ons klantenserviceteam.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle retourzendingen van producten:

Ledsreact behoudt zich het recht voor om de beslissing met betrekking tot de retourzending in te trekken als wordt vastgesteld dat de voorwaarden voor retournering niet zijn nagekomen, inclusief maar niet beperkt tot de staat van het geretourneerde product of het niet naleven van het aangegeven retourproces.

Klanten zijn verantwoordelijk voor het zorgen dat geretourneerde producten veilig en passend zijn verpakt om beschadiging tijdens het transport te voorkomen. Ledsreact kan retouren afwijzen die niet aan de gespecificeerde voorwaarden voldoen of die beschadigd zijn ontvangen als gevolg van ontoereikende verpakking.

Voor meer informatie over ons retourbeleid, neem contact op met ons klantenserviceteam.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom 

Ledsreact, blijft de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op onze Producten alsmede de naam en het logo waaronder zij aangeboden worden en haar afbeeldingen. Onze schriftelijke toelating is noodzakelijk voor het gebruik van afbeeldingen of logo’s van onze Producten in onder andere tijdschriften, dag- en weekbladen, op websites of op het internet of voor doorgifte aan derden.

De Klant verbindt zich ertoe geen door Ledsreact aangeboden Producten te wijzigen of na te maken, dan wel het eigendomsrecht van Ledsreact aan te tasten. 

Indien de Klant kennis heeft van een inbreuk op het eigendomsrecht van Ledsreact dient hij dit onmiddellijk te melden.

Artikel 10 – Gegevensbescherming 

Bij het plaatsen van Bestellingen kunnen aan de Klant enkele persoonlijke gegevens gevraagd worden. Ledsreact verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van deze gegevens te garanderen en respectvol met deze gegevens om te gaan. Meer informatie omtrent de behandeling van persoonlijke gegevens door Ledsreact is te vinden in onze Privacy Policy.

Artikel 11 – Toepasselijk Recht

Elk geschil tussen de Klant en Ledsreact wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk zijn bevoegd kennis te nemen van enig geschil, ongeacht de reden.

 

*** ENGLISH VERSION ***

DEFINITIONS AND APPLICABILITY OF THE GENERAL SALES CONDITIONS LEDSREACT: BELGIAN LLC WITH REGISTERED OFFICE AT VELDSTRAAT 40, 8560 WEVELGEM, WITH VAT NUMBER BE 0648.823.991, RPR GHENT, DIVISION KORTRIJK, CONTACT@LEDSREACT.COM

 

Article 1 - General

These Conditions apply to every sale of products ('Products') by Ledsreact, regardless of the manner in which the order was placed. By placing an order ('Order') via the e-shop on our website (https://www.ledsreact.com/shop) or any other recognized channel, the buyer ('Customer') acknowledges having read, understood, and unreservedly accepted these Conditions. These Conditions take precedence over any purchase conditions of the Customer, which are expressly excluded herein. The nullity of a clause of these Conditions or its inconsistency with public order or mandatory legal provisions shall not affect the validity and applicability of the other clauses. Ledsreact may amend these current Conditions at any time upon notification to the Customer. In the absence of objection within fifteen (15) calendar days, the Customer shall be deemed to have accepted the changes in full and irrevocably.

Article 2 – Price

PRICE, INVOICE, PAYMENT

All prices displayed on the website are inclusive of VAT and inclusive of transport or insurance costs, excluding any import or export duties. The latter are the responsibility of the CUSTOMER. Prices will automatically adjust to prices excluding VAT if the buyer meets the conditions for purchasing without VAT. This includes intracommunity deliveries, deliveries outside the EU. If the customer completes the purchase under this VAT exemption, he declares that he meets all the conditions for obtaining the VAT exemption. If the buyer violates this, Ledsreact may reimburse the VAT as determined by law to the buyer.

Article 3 – Payment Terms

The online payments for the Products are handled and processed by our external payment provider Stripe. The Products can be paid for by credit card via our e-shop on the website. The Customer expressly authorizes Ledsreact to charge the Customer the due costs on a one-time basis using the payment details provided by you. All payment information will be processed, stored, and secured by our external payment provider Stripe. Ledsreact does not retain payment information.

Ledsreact may request a pre-authorization of your credit account prior to your purchase to verify the validity of the credit card and the necessary credit available to cover your purchase.

For all other payments to Ledsreact, the Client shall pay Ledsreact BV the fees set forth in this Order Form without offset or deduction, in US dollars for the Americas or Euro for all other countries, on or before the due date specified herein. If Client fails to make any payment when due, Ledsreact BV may charge interest on the past due amount at 7%. In addition, Client shall reimburse Ledsreact BV for all costs incurred in collecting any late payments or interest, including attorneys' fees, court costs, and collection agency fees. All fees and other amounts payable by Client hereunder are exclusive of taxes and similar assessments. Client is responsible for all sales, use, and excise taxes, and any other similar taxes, duties, and charges of any kind imposed by any federal, state, or local governmental or regulatory authority on any amounts payable by Client hereunder, other than any taxes imposed on Ledsreact BV's income.

Article 4 – Termination

Notwithstanding the provisions of Article 4 of these Conditions, if the Customer fails to fulfill its contractual obligations such as, for example, non-payment, Ledsreact may terminate the sale. The Products must be returned within 48 hours.

Article 5 – Delivery

The stated delivery conditions are for information purposes only and are not binding. The products are delivered to the address indicated on the Order. Ledsreact is not liable for any errors by the CUSTOMER in providing this information and any additional costs that may result from it. If the CUSTOMER opts for delivery to a pickup point or store, the CUSTOMER is responsible for the storage and handling of the goods.
Ledsreact or a carrier appointed by him has the right to request proof of identification from the CUSTOMER before delivering a Product. No compensation is due if delivery is made to a third party designated by the customer or if it could reasonably be expected that the receiving party was authorized by the CUSTOMER to do so. Ownership transfer takes place after delivery and full payment by the customer. The CUSTOMER shall report the quantity of goods delivered, visible defects in the packaging or the delivered product within two (2) working days after receipt of the delivery via the email address contact@ledsreact.com.

Article 6 – Right of Withdrawal

If the Customer is considered a consumer within the meaning of the Economic Law Code (hereinafter "Consumer-Customer"), the Consumer-Customer has a statutory right of withdrawal within which the Consumer-Customer may withdraw from the purchase within 14 days of receipt of the Products. Within this period, the Consumer-Customer must send a withdrawal form or an unambiguous statement clearly indicating the decision to withdraw from the purchase to contact@ledsreact.com.

The withdrawal form template can be provided upon request. The deadline for sending the withdrawal form is calculated from the date of receipt of the Products by the Consumer-Customer. The Consumer-Customer must then return the Products to the following address: Ledsreact LLC, Veldstraat 40, 8560 Wevelgem, Belgium.

The costs of return, including shipping fees and any applicable customs duties or taxes, are borne by the Consumer-Customer. Upon receipt of the Products, Ledsreact will refund the fully paid amount to the specified credit account of the Consumer-Customer via our external payment provider within 30 days.

The Consumer-Customer is liable for any depreciation of the Products resulting from handling the Products beyond what was necessary to establish the nature, characteristics, and functioning of the Products, and may be liable for compensation for such depreciation.

Article 7 – Ownership

Without prejudice to the foregoing, the delivered Products remain the property of Ledsreact until full settlement of the invoice. Ledsreact reserves the right to reclaim Products that have not been fully paid for from the person where these Products were located.

Execution of new Orders may be suspended if previous deliveries have not been paid.

From the day of delivery, the buyer is responsible for the good condition of the Products.

 

Article 8 – Returns

Returns must be requested by the Customer online via email at contact@ledsreact.com within 7 of the date of receipt, following the outlined return process provided by our customer support team.

The following conditions apply to all returns of Products:
- Products must be returned in their original Ledsreact packaging, including all supplied accessories such as chargers, manuals, and cables.
- There must be no evidence of any attempt, successful or unsuccessful, to open or tamper with the housing of the delivered product.

Ledsreact reserves the right to revoke the decision regarding the return if it is determined that the conditions for return have not been met, including but not limited to the condition of the returned product or failure to adhere to the outlined return process.

Customers are responsible for ensuring that returned Products are shipped securely and appropriately packaged to prevent damage during transit. Ledsreact may reject returns that do not meet the specified conditions or are received damaged due to inadequate packaging.

For more information on our return policy, please contact our customer service team.

Article 9 – Intellectual Property

Ledsreact remains the exclusive owner of all intellectual property rights relating to our Products as well as the name and logo under which they are offered and its images. Our written permission is necessary for the use of images or logos of our Products in, among other things, magazines, daily and weekly newspapers, on websites or on the internet, or for transmission to third parties.

The Customer undertakes not to modify or counterfeit any Products offered by Ledsreact, nor to affect Ledsreact's property rights.

If the Customer becomes aware of an infringement of Ledsreact's property rights, he must report this immediately.

Article 10 – Data Protection

When placing Orders, the Customer may be asked for some personal data. Ledsreact undertakes to guarantee the confidentiality of this data and to handle it respectfully. More information regarding the processing of personal data by Ledsreact can be found in our Privacy Policy.

Article 11 – Applicable Law

Any dispute between the Customer and Ledsreact shall be governed exclusively by Belgian law. The courts of Ghent, division Kortrijk, shall have jurisdiction to hear any dispute, regardless of the reason.

_______________________ LEDSREACT TERMS OF SERVICE AND END USER LICENSE AGREEMENT United States

These Terms of Service and End User License Agreement (these “Terms”) govern the purchase, rental, and/or use of athletic performance tracking hardware (“Hardware”), software services (“Software”), and other related services (collectively “LEDS React Services” as further defined herein) by you (the “Client” as further defined below) from LEDS React BV (“LEDS React”) (each a “Party” and collectively “Parties”). Client’s order form (the “Purchase Order”) and these Terms (collectively, this “Agreement”) comprise the entire agreement between the Parties, and supersede all prior or contemporaneous understandings, agreements, negotiations, representations and warranties, and communications, both written and oral. Client may be referred to in this Agreement as “You,” “you,” “Your,” or “your.”

Pursuant to this Agreement, the university, high school, athletic academy, team, club, gym, player, athlete or other organization or individual (the “Client”) has purchased or rented Hardware and has licensed Software from LEDS React that will assist the Client with tracking speed and agility and other relevant performance information concerning certain individuals, such information to be shared between and among such individuals and the Client.

The Software may be accessed by web browsers from a personal computer, a downloadable/installable mobile application for smartphones, and most other online communication methods. In accordance with the Purchase Order, Software may include updates and upgrades which may be provided by LEDS React from time-to-time, along with accompanying manual(s), packaging and other written materials, electronic or on-line materials or documentation, and any and all copies of such software and related materials. LEDS React may also provide the LEDS React Services including, without limitation, hosting the Software on its servers and providing other support services from time-to-time to You. Hardware, Software, and such other ancillary or related services are herein collectively referred to as the “LEDS React Services.”

BY ACCESSING AND/OR USING THE SOFTWARE, OR OTHER MEANS PROVIDED FOR OR INDICATING END USER’S ACCEPTANCE, YOU HEREBY:  (I) ACCEPT THIS AGREEMENT AND AGREE THAT YOU ARE LEGALLY BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS HEREOF; AND  (II) REPRESENT AND WARRANT THAT:  (A) YOU, IF A NATURAL PERSON, ARE OF LEGAL AGE TO ENTER INTO A BINDING AGREEMENT; AND (B) IF END USER IS A CORPORATION, LIMITED LIABILITY COMPANY, GENERAL OR LIMITED PARTNERSHIP, GOVERNMENTAL ORGANIZATION, OR OTHER LEGAL ENTITY,  (1) YOU HAVE THE RIGHT, POWER, AND AUTHORITY TO ENTER INTO AND PERFORM THIS AGREEMENT;  (2) YOU HAVE DULY APPROVED, BY ALL NECESSARY CORPORATE OR OTHER ENTITY ACTION, ITS EXECUTION, DELIVERY, AND PERFORMANCE OF THIS AGREEMENT; AND  (3) THE PERSON EXECUTING THIS AGREEMENT ON BEHALF OF YOU IS DULY AUTHORIZED TO DO SO AND THEREBY BIND YOU TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, LEDS REACT DOES NOT AND SHALL NOT LICENSE THE SOFTWARE TO YOU, AND YOU SHALL NOT USE OR ACCESS THE SOFTWARE OR LEDS REACT SERVICES.

NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY IN THIS AGREEMENT OR YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, NO LICENSE IS GRANTED (WHETHER EXPRESSLY, BY IMPLICATION, OR OTHERWISE) UNDER THIS AGREEMENT, AND THIS AGREEMENT EXPRESSLY EXCLUDES ANY RIGHT OR ENTITLEMENT, CONCERNING ANY SOFTWARE OR LEDS REACT SERVICES WHICH YOU DID NOT OR DO NOT ACQUIRE LAWFULLY OR WHICH IS NOT A LEGITIMATE, AUTHORIZED COPY OF THE SOFTWARE.

  1. LICENSE

LICENSE GRANT. Subject to the terms and conditions of this Agreement, LEDS React hereby grants You a non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable, limited right and license (the “License”) to use the LEDS React Services for your personal, non-commercial use for testing, tracking, workout and conditioning (“Approved Athletics Related Use”) only. The rights granted herein are subject to your compliance with this Agreement and are limited to those expressly granted by LEDS React to You in this Agreement. All rights not expressly granted to You in this Agreement are reserved by LEDS React.

LICENSE TERM. The term of your license under this Agreement commences on the date that You accept this Agreement, pay the Fees in Your Purchase Order, and install or otherwise use the Software and/or Services, and ends on the earlier date of (i) your disposal of the Software and/or Services; (ii) the conclusion of the contract period set forth in Your Purchase Order; (iii) LEDS React’s termination of this Agreement; or (iv) a material breach of this Agreement by You.

OWNERSHIP. LEDS React retains all right, title and interest in and to the LEDS React Services, including, but not limited to, the Software and all copyrights, trademarks, trade secrets, trade names, proprietary rights, patents, titles, computer codes, audiovisual effects, themes, characters, character names, stories, dialog, settings, artwork, sound effects, musical works, and moral rights related to the LEDS React Services, whether registered or not and all applications and derivatives thereof. The LEDS React Services may not be copied, reproduced, distributed, rented, leased, sold, licensed, sublicensed, assigned, published, transferred, or otherwise made available in any manner or medium, in whole or in part, without prior written consent from LEDS React.

  1. GENERAL LICENSE CONDITIONS

The LEDS React Services may include measures to control access to the LEDS React Services, prevent unauthorized copies, or otherwise attempt to prevent anyone from exceeding the limited rights and licenses granted under this Agreement. You may not interfere with such access control measures or attempt to disable or circumvent such security features. If You disable or otherwise tamper with the technical protection measures, the LEDS React Services will not function properly. Some of the LEDS React Services require an internet connection to access the LEDS React Services or its internet-based features, authenticate the Software, or perform other functions. In order for certain features of the LEDS React Services to operate properly, You will be required to have and maintain (a) an adequate internet connection and/or (b) a valid and active account with an online service as set forth in the documentation related to LEDS React Services. By using the LEDS React Services, You acknowledge and agree that any fees that are related to your accessing LEDS React Services (such as data transfer fees, internet services fees, etc.) are your responsibility and that you are responsible and liable for all uses of the LEDS React Services, whether such use is permitted by or in violation of this Agreement. You shall be solely and fully responsible for the security of all passwords provided by LEDS React to You and for any and all actions taken using them.

  1. HARDWARE

LEDS React shall deliver the Hardware in the quantities and prices and specified in the Purchase Order. LEDS React shall deliver all Hardware to the address specified in the Purchase Order during Your normal business hours or as otherwise instructed by You. Unless otherwise stated, all risk of loss passes to You when LEDS React provides Hardware to the applicable carrier and/or shipper.  LEDS React shall pack all goods for shipment according to Your instructions or, if there are no instructions, in a commercially reasonable manner sufficient to ensure that the Hardware are delivered in undamaged condition. LEDS React is responsible for all shipping charges.  Unless otherwise provided in You Purchase Order, set-up, installation, or implementation of Hardware are not included as part of the LEDS React Services.

  1. INFORMATION COLLECTION AND USE

LEDS React acknowledges that, except for the license granted below, it has no right, title or interest in any personally identifiable information pertaining to any individual user of the Hardware or Software, all of which shall be considered “Confidential Information.” You hereby grant to LEDS React a non-exclusive, royalty-free, worldwide license to reproduce, distribute, and otherwise use and display the foregoing and perform all acts with respect to the foregoing as may be necessary for LEDS React to provide the LEDS React Services to You and a non-exclusive, perpetual, irrevocable, royalty-free, worldwide license to reproduce, distribute, modify, and otherwise use and display the foregoing as incorporated within the De-Identified Information (as defined below). All Confidential Information provided or made available to, or existing on LEDS React servers is, at the time it is made available and thereafter shall remain, strictly confidential, and shall not be used except as strictly necessary to provide the LEDS React Services, disclosed or disseminated in any way by LEDS React. Notwithstanding the foregoing, Confidential Information that has been de-identified such that all names, coaching organization names, team associations, coach’s notes, coach’s commentary and critiques, and any other information that would allow a reasonable person to identify any specific individual, entity, organization, institution, or governmental authority are removed (“De-Identified Information”) shall not be deemed “Confidential Information”. Such De-Identified Information may be used by LEDS React solely for sports science research, improvement of the LEDS React Services, and data warehousing.

  1. WARRANTY

TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER APPLICABLE LAW, THE LEDS REACT SERVICES AND THIRD-PARTY DATA ARE PROVIDED TO YOU “AS IS,” WITH ALL FAULTS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, WITHOUT PERFORMANCE ASSURANCES OR GUARANTEES OF ANY KIND, AND YOUR USE IS AT YOUR SOLE RISK. THE ENTIRE RISK OF SATISFACTORY QUALITY AND PERFORMANCE RESIDES WITH YOU. LEDS REACT DOES NOT MAKE, AND HEREBY DISCLAIMS, ANY AND ALL EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF CONDITION, UNINTERRUPTED USE, ACCURACY OF DATA (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOCATION DATA), MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND WARRANTIES (IF ANY) ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE. LEDS REACT DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR HARDWARE, THAT THE LEDS REACT SERVICES AND THIRD PARTY DATA WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR ACHIEVE ANY INTENDED RESULT, THAT OPERATION OF THE LEDS REACT SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT YOU MAY NOT EXPERIENCE, FROM TIME-TO-TIME, INTERRUPTIONS OR CESSATIONS OF LEDSREACT SERVICES, AGAINST RECEIPT OF ANY BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES, OR THE LIKE WHICH MAY BE TRANSMITTED TO OR THROUGH THE LEDS REACT SERVICES, OR THAT THE LEDS REACT SERVICES WILL INTEROPERATE OR BE COMPATIBLE WITH ANY SOFTWARE, SYSTEM OR OTHER PRODUCT OR SERVICES, OR BE SECURE, ACCURATE, COMPLETE. NO ORAL OR WRITTEN ADVICE PROVIDED BY LEDS REACT OR ANY AUTHORIZED REPRESENTATIVE SHALL CREATE A WARRANTY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF OR LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR THE LIMITATIONS ON THE APPLICABLE STATUTORY RIGHTS OF A CONSUMER, SO SOME OR ALL OF THE ABOVE EXCLUSIONS AND LIMITATIONS APPLY ONLY TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW IN THE APPLICABLE JURISDICTION.

LEDS REACT IS NOT LIABLE FOR ANY INJURIES THAT ANY COACHES, ATHLETES, OR OTHER PERSONS MAY SUSTAIN DURING THE COURSE OF A WORKOUT. THE LEDS REACT SERVICES ARE CONTROLLED AND OFFERED BY LEDS REACT FROM OUR FACILITIES IN BELGIUM AND SUCH OTHER LOCATIONS AS LEDS REACT MAY CHOOSE IN ITS SOLE DISCRETION. LEDS REACT MAKES NO REPRESENTATIONS THAT LEDS REACT SERVICES ARE APPROPRIATE OR AVAILABLE FOR USE IN ANY SPECIFIC LOCATION. IF YOU ACCESS OR USE THE LEDS REACT SERVICES FROM ANY JURISDICTION, YOU DO SO AT YOUR OWN RISK AND ARE RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE WITH LOCAL LAW.

  1. LIMITATION OF LIABILITY AND INDEMNIFICATION

LIMITATION OF LIABILITY: IN NO EVENT WILL LEDS REACT BE LIABLE FOR: (a) SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, ENHANCED, PUNITIVE DAMAGES OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ; (b) INCREASED COSTS, DIMINUTION IN VALUE OR LOST BUSINESS, PRODUCTION, REVENUES, OR PROFITS; (c) LOSS OF GOODWILL OR REPUTATION; (d) USE, INABILITY TO USE, LOSS, INTERRUPTION, DELAY OR RECOVERY OF ANY DATA, OR BREACH OF DATA OR SYSTEM SECURITY; OR (e) COST OF REPLACEMENT GOODS OR SERVICES, IN EACH CASE REGARDLESS OF WHETHER LEDS REACT WAS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES OR DAMAGES OR SUCH LOSSES OR DAMAGES WERE OTHERWISE FORESEEABLE RESULTING FROM POSSESSION, ACCESS, USE OR MALFUNCTION OF THE LEDS REACT SERVICES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES TO PROPERTY, LOSS OF GOODWILL, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, DAMAGES FOR PERSONAL INJURIES, PROPERTY DAMAGE, LOST PROFITS OR PUNITIVE DAMAGES FROM ANY CAUSE OF ACTION ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS AGREEMENT OR THE LEDS REACT SERVICES, WHETHER ARISING IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE AND WHETHER OR NOT LEDS REACT, LEDS REACT’S LICENSORS OR CHANNEL PARTNERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. BECAUSE SOME STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW CERTAIN LIMITATIONS OF LIABILITY, THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW IN THE APPLICABLE JURISDICTION. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT BE APPLICABLE SOLELY TO THE EXTENT THAT ANY SPECIFIC PROVISION OF THIS LIMITATION OF LIABILITY IS PROHIBITED BY ANY FEDERAL, STATE, OR MUNICIPAL LAW, WHICH CANNOT BE PRE-EMPTED. IN NO EVENT SHALL LEDS REACT, LEDS REACT’S AFFILIATES, LEDS REACT’S LICENSORS’ OR CHANNEL PARTNERS’ AGGREGATE LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ACTUAL PRICE PAID BY YOU DURING THE TWELVE (12) MONTHS PRECEDING THE EVENT GIVING RISE TO THE CLAIM.

INDEMNIFICATION:

 

  1. OTHER TERMS AND CONDITIONS

TERMINATION: This Agreement will terminate automatically if You fail to comply with its terms and conditions. In such event, You must immediately delete all installed instances of the Software and cease and desist from accessing or using any LEDS React Services.

EQUITABLE REMEDIES: You hereby agree that if the terms of this Agreement are not specifically observed, LEDS React will be irreparably damaged, and therefore You agree that LEDS React shall be entitled, without bond, other security or proof of damages, to appropriate equitable remedies, including a restraining order, an injunction, specific performance and any other relief that may be available from any court, with respect to your breach of any of the terms of this Agreement, in addition to any other available remedies.

FORCE MAJEURE: In no event shall LEDS React be liable to You, or be deemed to have breached this Agreement, for any failure or delay in performing its obligations under this Agreement, if and to the extent such failure or delay is caused by any circumstances beyond LEDS React’s reasonable control, including but not limited to acts of God, flood, fire, earthquake, explosion, war, terrorism, invasion, riot or other civil unrest, strikes, labor stoppages or slowdowns or other industrial disturbances, epidemics, pandemics, public health emergency, or passage of law or any action taken by a governmental or public authority, including imposing an embargo.

MISCELLANEOUS: This Agreement represents the complete agreement concerning LEDS React Services between the parties and supersedes all prior agreements and representations between them. No amendment to or modification of this Agreement is effective unless it is in writing and signed by an authorized representative of each party. No waiver by any party of any of the provisions hereof will be effective unless explicitly set forth in writing and signed by the Party so waiving. LEDS React reserves the right, at its discretion, to change, modify, add or remove portions of this Agreement by posting the updated Agreement on LEDS React’s website. You will be deemed to have accepted such changes by continuing to use the LEDS React Services. If any provision of this Agreement is held to be unenforceable for any reason, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable and the remaining provisions of this Agreement shall not be affected.

GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION: This Agreement will be governed by the laws of the State of Florida without giving effect to any choice or conflict of law provision or rule that would require or permit the application of the laws of any jurisdiction other than those of the State of Florida. Any dispute arising hereunder shall be exclusively venued in the state and federal courts located in Broward County, Florida (City of Fort Lauderdale) and each Party irrevocably submits to the exclusive jurisdiction of such courts in any such suit, action, or proceeding.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS CONCERNING THIS Agreement, YOU MAY CONTACT CONTACT@LEDSREACT.COM.